پالیسی های اخلاقی

پالیسی های اخلاقی

خلاصه

بحث اخلاق تحصیلات عالی یکی از مولفه های مهم برای پوینده گی موسسه تحصیلات عالی  امروز مطرح بحث است و با توجه به این مساله  در روشنایی پالیسی های که در لایحه و مقرره مقام محترم موسسه تحصیلات عالی و وزارت محترم تحصیلات متبلور است رهبری موسسه خود را ملزم می داند این نهاد را عیار سازد. زیرا اخلاق اکادمیک از ضروریاتی است که باید در موسسات تحصیلات عالی  مورد توجه قرار گیرد. ملاحظات اخلاقی میتوانند به عنوان یک عامل بازدارنده موثر تلقی شود. در ملاحظات اخلاق اکادمیک چارچوب های تعریف شده اند، ولی هیچ کدام از این دستور العمل ها کاربرد مطلق ندارد، بلکه آمیخته ای از آنها از سوی اهل علم پذیرفته شده است. بحث اخلاق اکادمیک از مراعات ارزشهای ملی، مذهبی، دینی شروع تا صداقت در تحقیقات علمی، ارایه ی درس با کیفیت و متعهد بودن در همه امور را در بر می گیرد که متاسفانه گاهی این محیط نمی تواند بر این موارد مهم فایق آید. مراعات تمام موارد اکادمیک و مباحث نظم دسیپلینی تا مقررات که همه خانواده ی وزارت تحصیلات عالی به عنوان مرجع اقدامات حساب می کنند، اداره موسسه تحصیلات عالی مستقبل تا حد ممکن سعی بر این دارد که در آن آیینه خود را صیقل داده و نسل امروز را مسوول متعهد تربیت نماید.

سخن نخست

موسسه تحصیلات عالی مستقبل به عنوان نماد آموزش عالی و نهاد اثر گذار بر فرهنگ جامعه به شمار میرود. با توجه به اینکه فرهنگ موسسه تحصیلات عالی از عناصر فرهنگ ساز جامعه است، اهمیت ویژه ی دارد. فرهنگ موسسه تحصیلات عالی به منزله یکی از خرده فرهنگ های مهم، زیر ساخت و پیش شرط توسعه علمی و دانش آفرینی در هر جامعه به حساب می آید. هیچ عاملی به سان دانش نمی تواند در تحولات منشا و بنیادین مولفه قرار گیرد و نظام آموزش عالی به وجود اعضای هیات علمی می‌تواند نقش ارزنده و سرنوشت ساز را در زمینه رقم بزند.

آشکار است که نکته تامل در دیپارتمنت ها نقش الگویی آنها در جامعه است، چون جامعه بر اساس غریزه ی فطری خویش، اهل دانش را حرمت دارد، دانش آموخته گان و دانشمندان را منزلت قایل است مبنی بر این اصل پالیسی اخلاقی و توجه و نظارت این امر بر موسسات تحصیلات عالی الزامیست، زیرا موسسه تحصیلات عالی حریم آموزشی عالی و دانش پروری است، که با استعداد ترین جوانان کشور را برای کسب تخصص و آموزش عالی پرورش میدهد تا وطن خویش را در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و مدیریتی به سوی آسایش و پیشرفت رهنمایی کند.

اساتید و محصلان به عنوان قشر پیش آهنگ جامعه ی خویش مسولیت دارند که در پهلوی تدریس و آموختن علوم تخصصی، تبارز دهنده کرکتر های سالم اجتماعی نیز باشند. اخلاق نیکو میتواند که باعث برقراری روابط بهتر میان شهروندان جامعه گردد، هر جامعه نظر به رسم و عنعنات و آیین خویش دارای اخلاق ویژه ی خود ش میباشد.

رعایت نظم اکادمیک و حفاظت شاخصه های کرکتر اکادمیک یکی از الزامات اساسی در محیط   موسسات تحصیلات عالی به شمار می‌رود. هر گونه رفتاری که باعث اخلال نظام آموزشی، نقص حقوق دیگران و امنیت گردد، غیر قابل باور است و باید که در قبال آن تصامیم جدی اتخاذ گردد. بنابرین لازم است که مسایل مربوط به عدم رعایت نظم اکادمیک و نقص اصول شناخته شده در محیط دیپارتمنت ها، موسسه تحصیلات عالی ها به شکل یک لایحه ی رهنمودی ذیلا مورد اجرا قرار گیرد، تا هم شفافیت و هماهنگی در تصمیم گیریها موجود باشد و هم از تصامیم سلیقه ای در چنین موارد جلوگیری گردد. که این دیپارتمنت ها و موسسات تحصیلات عالی خود را مکلف به مراعات آن می داند.