نصاب تحصیلی رشته اداره و دبيلوماسی

نصاب تحصیلی رشته اداره و دبيلوماسی

وزارت تحصیلات عالی
معینیت علمی
ریاست انکشاف برنامه های علمی
برنامه ملی بازنگری و انکشاف نصاب تحصیلی پوهنتون های کشور
پوهنځیحقوق و علوم سیاسی
نصاب تحصیلی رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل
تابستان 1398هـ -ش،کابل