دیدگاه و ماموریت پوهنتون مستقبل

دیدگاه و ماموریت پوهنتون مستقبل

دیدگاه و ماموریت پوهنتون مستقبل

دیدگاه:

موسسه تحصیلات عالی مستقبل مصمم به ارایه تحصیلات عالی باکیفیت درعرصه خدمات تحصیلی متناسب با نیاز مندی های کشور و نیز عصری سازی خدمات تحصیلی، علمی و تحقیقی همگام باسایر نهاد های معتبر کشور و منطقه میباشد.

مامویت:

موسسه تحصیلات عالی  مستقبل در حال حاضر مصروف گشترش و کیفی سازی خدمات بهتر تحصیلی جهت براورده شدن نیازمندی های جامعه و کشور میباشد.

اهداف:

پوهنتون مستقبل برمبنای پلان استراتیژیک خویش دارای اهداف ذیل میباشد:

  1. تأمین شرایط تحصیلی به سطح عالی مطابق به معیارهای پذیرفته شده ملی وبین المللی دررشته های مختلف به درجه لیسانس
  2. پرورش وانکشاف استعداد های فکری و علمی محصلان درفراگیری دانش به طور نظری وعملی وارتقای مهارت های کاری واندوخته های علمی آنها به منظور مطالعه منابع کشور وخدمت گذاری بهترو مؤثرتربرای مردم وجامعه .
  3. نوآوری درشیوه  تدریس به منظور تربیت کادر ها دربخش ها و رشته های مشخص که جوابگوی نیازمندی های آینده کشور باشد.
  4. برگزاری برنامه های آموزشی عالی برپایه اصول ومعیارهای اکادمیک ، امکانات وظرفیت های کاری و اکادمیک پوهنتون، ضرورت جامعه وساحه عمل واحکام قانون تحصیلات عالی .
  5. پذیرش یکسان وبدون تبعیض اتباع کشور واجد شرایط به حد ضرورت وظرفیت پوهنتون برای تحصیل .
  6. تلاش برای جلب همکاری های عملی تخنیکی دو جانبه و چند جانبه با پوهنتون های داخلی وخارجی .
  7. جلب وجذب مساعدت ها وکمک های مالی وتخنیکی با پوهنتون های ملی وبین المللی برای پیشبرد امورعلمی وآموزشی پوهنتون وتأمین انکشاف وپیشرفت اکادمیک آن درآینده .
  8. عقد قرار داد های علمی وفرهنگی با پوهنتون ها همتا به منظور تبادل تجارب وهمکاری های علمی و اکادمیک.
  9. جذب واستخدام استادان خارجی جهت تقویت ورشد ظرفیت های  پوهنتون درصورت نیازوبا موافقه وزارت تحصیلات عالی .