مکانیزم ارزیابی از کیفیت تدریس

مکانیزم ارزیابی از کیفیت تدریس

مکانیزم ارزیابی از کیفیت تدریس

مطابق پالیسی ارتقای کیفیت و اعتباردهی در هر سمستر استادان ارزیابی می شوند. مراجع ارزیابی کننده می توانند از کیفیت شیوۀ تدریس استادان و استفاده از مواد لازم برای بهبود کیفیت تدریس را ارزیابی نموده و نتایج بدست آمده را جهت اصلاح نواقص و کاستی ها دوباره در اختیار استادان و محصلان قرار دهند.

علاوه بر آن خود استادان نیز مکلف اند از شیوه تدریس خود ارزیابی خودی را انجام داده، از موفقیت و عدم موفقیت خویش آگاه شده و برای اصلاح کمی ها و کاستی ها اقدامات جدی و عملی را انجام دهند.

این ارزیابی توسط پرسشنامه ها صورت گرفته مورد تحلیل و تجزیه استاد قرار می گیرد تا به موفقیت و عدم موفقیت خود پی ببرد.

این ارزیابی در سه مرحله ذیل انجام می شود:

الف- نحوۀ ارزیابی خودی

 1. مسؤول پوهنځی  مکلف است در مشورت با استادان پوهنځی  مربوطه، مطابق نیاز رشته پرسشنامۀ واحد برای ارزیابی اساتید تهیه و در جلسه علمی پوهنځی  مطرح گردد.
 2. پرسشنامه بعد از تاییدی جلسۀ پوهنځی  قابل تطبیق است.
 3. استادان پوهنځی  مکلف اند الی هفته یازدهم در هرسمستر خود را توسط پرسشنامۀ تایید شده ارزیابی نمایند.
 4. پرسشنامه ها توسط محصلان خانه پُری گردد.
 5. پرسشنامه های خانه پُری شده توسط خود استاد تحلیل و تجزیه گردد.
 6. از نتیجه و تحلیل ارزیابی در رفع مشکلات و چالش ها فرا راه تدریس در پلان عملیات انفرادی اساتید استفاده صورت گیرد.
 7. استاد مضمون مکلف است که نتیجۀ ارزیابی خودی و پرسشنامه ها را بعد از تحلیل و تجزیه در دوسیۀ جداگانه حفظ نماید.
 8. اسناد این ارزیابی توسط کمیته تضمین کیفیت در ارزیابی های مستمر چک می گردد.

ب- نحوۀ ارزیابی استادان توسط پوهنځی

 1. این ارزیابی توسط کمیته متشکل از رئیس پوهنځی  و دو نفر از اعضای فرعی تضمین کیفیت به وسیلۀ توزیع پرسشنامه های واحد برای آنعده محصلان صورت می گیرد که حد اقل فیصدی نمرات (70) فیصد را تکمیل نموده باشند.
 2. پر سشنامه با در نظر داشت مسؤولیت های هر عضو پوهنځی  در جهت ارتقای کیفیت تدریس تهیه گردد و تاییدی جلسه علمی پوهنحی را داشته باشد.
 3. این ارزیابی الی هفته دوازدهم در هر سمستر انجام می یابد.
 4. پرسشنامه ها توسط محصلان خانه پُری گردد.
 5. پرسشنامه های خانه پُری شده توسط رئیس پوهنځی  و اعضای کمیتۀ فرعی تحلیل و تجزیه گردد.
 6. نتایج ارزیابی پوهنځی  ها با ارقام مزین با فیصدی تهیه و به کمیته ارتقای کیفیت نهاد تحصیلی پیوست نامه رسمی ارسال و نیز جهت اطلاع دهی به محصلان در ویترین پوهنحی نصب و در چلسۀ پوهنځی  قرائت گردد.
 7. با در نظرداشت نتایج ارزیابی مستمر پوهنځی  ها پلان عملیاتی تهیه و در رفع چالشها اقدامات جدی اتخاذ و نیز در پلان بهبود کیفیت تدریس پوهنځی  استفاده گردد.
 8. اسناد این ارزیابی توسط کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس پوهنځی  تضمین کیفیت در ارزیابی های مستمر چک می گردد.

 

 

ج- ارزیابی پوهنځی  توسط کمیته فرعی تضمین کیفیت

 1. این ارزیابی توسط کمیته فرعی پوهنحی صورت می گیرد.
 2. چک لیست و یا پرسشنامه به سطح پوهنحی با در نظرداشت نیازمندی های هر پوهنځی  تهیه گردد و تأییدی شورای علمی پوهنحی را نیز داشته باشد.
 3. تحلیل و تجزیه باید ارقامی باشد، نقاط قوت و ضعف باید به ارقام و فیصدی در جدول نشان داده شود.
 4. نتیجه ارزیابی باید الی هفته چهاردهم تکمیل و به پوهنحی مربوطه ارسال گردد.
 5. اسناد این ارزیابی توسط کمیته ارزیابی از کیفیت تدریس پوهنځی  تضمین کیفیت در ارزیابی های مستمر چک می گردد.