میکانیز ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایه گزارش به استادان و دانشجویان

میکانیز ارزیابی از کیفیت تدریس و ارایه گزارش به استادان و دانشجویان

میکانیزم ارزیابی از کیفیت تدریس استادان و ارایه گزارش دوباره به استادان و دانشجویان

مطابق پالیسی تضمین کیفیت درهرسمستر استادان ارزیابی می شوند. سه مرجع می تواند از کیفیت ، شیوه تدریس استادان و استفاده از مواد لازم برای بهبود کیفیت درسی ارزیابی نموده و نتایج بدست آمده را دوباره دراختیار استادان و داشجویان قرار دهند. این مراجع عبارت از ریاست دانشکده، کمیته تضمین کیفیت فرعی و آمران محترم دیپارتمنت ها می باشند.

علاوه برآن خود استادان نیز می توانند از شیوه تدریس خویش ارزیابی نموده از موفقیت وعدم موفقیت خویش آگاه شوند.

این ارزیابی توسط پرسشنامه ها صورت گرفته مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد تا موفقیت و عدم موفقیت واضح گردد. بناً برای رسیدن به هدف تعیین شده موارد ذیل پیگری می شود:

  1.  توسط ریاست، آمریت ها و کمیته تضمین کیفیت با استفاده از پرسشنامه از شیوه تدریس استادن ارزیابی می گردد.
  2.  فورم ارزیابی شده توسط مرجع مشخص تجزیه و تحلیل می شود.
  3. نمرات داده شده توسط دانشجویان را هرمرجع به صورت جداگانه بعد از تحلیل در جدول عمومی مشحص نمره دهی دوباره خانه پری می نماید.
  4.  برای شفافیت بیشتر برای هر استاد یک جدول جداگانه در نظرگرفته شده نمرات درج می گردد.
  5.  جدول نمره داده شده در اختیار استادان قرار داده شده تا مطالعه گردد و بعد از مطالعه استاد نقاط قوت و ضعف خویش را متوجه گردد.
  6.  بعد از مطالعه که هرمضمون شامل جدول جداگانه می باشد توسط استاد امضا گردد. استاد از مطلع شدن خویش اطمنان دهد.
  7.   جدول توحید شده بند ۳ این میکانیزم را در یک جلسه عمومی برای استادان پریزنتیشن داده شود تا قوت ها برجسته شده و برای نقاط ضعف راه حل در ست سنجیده شده تصامیم دست جمعی گرفته شود.
  8.  جهت اطلاع رسانی دوباره برای دانشجویان درهرصنف جداگانه پریزنتیشن داده شود تا دانشجویان نتایج فیدبک خویش را بدست آورند در ضمن از دانشجویان نظر خواهی شود تا یک راهکار مناسب سنجیده شود.
  9.  بعد از شنایی قوت ها، قوت ها از طریق میکانیزم مکافات مورد تشویق قرار داده شود.