میکانیزم معقول سازی برنامه های علمی از طرف جامعه

میکانیزم معقول سازی برنامه های علمی از طرف جامعه

میکانیزم تعدیل و معقول سازی برنامه های علمی از نظر جامعه


میکانیزم تعدیل و معقول سازی برنامه های علمی از نظر جامعه