میکانیزم معقول سازی برنامه های علمی از طرف جامعه

میکانیزم معقول سازی برنامه های علمی از طرف جامعه

میکانیزم تعدیل و معقول سازی برنامه های علمی از نظر جامعه

 

موسسه تحصیلات عالی مستقبل جهت تعدیل و معقول سازی برنامه های علمی خویش از طرف جامعه میکانیزم ذیل را تهیه و ترتیب نموده است.

1: نظر خواهی از افراد تحصیل یافته جامعه. استخدام کننده ها و مراجع زیربط توسط تهیه پرسشنامه ها. تدویر محافل و ورکشاپ ها در مورد موثریت برنامه های علمی.

2: تحلیل و تجزیه نظریات افراد جامعه. استخدام کننده ها و مراجع ذیربط در مورد برنامه های علمی.

3: ارایه نتایج نظریات افراد فوق الذکر به شورای علمی موسسه.

4: تصمیم شورای علمی موسسه با در نظرداشت نتایج نظریات فوق الذکر که ایا برنامه علمی متذکره معقول سازی شده و یا هم تعدیل گردد.

5: در صورت امکان معقول سازی برنامه برنامه متذکره معقول سازی و نواقص ان رفع در غیر ان برنامه متذکره تعدیل و مکتوب ان به وزارت محترم تحصیلات عالی ارسال گردد.