تعلیمات اسلامي

پوهنځی شرعیات دیپارتمینت تعلیمات اسلامی

 

 د اسلامي تعلیماتو څانګې لرلید او مأموریت