میکانیزم مکافات و مجازات

میکانیزم مکافات و مجازات

میکانیزم مکافات و مجازات

انجام دادن فعالیت های علمی و اکادمیکی نیاز به تشویق و ترغیب بهتر و بیشتر دارد، بنابراین پوهنځی حقوق وعلوم سیاسي مصمم است که استادان و محصلان خویش را که از خود برازندگی نشان می دهند سبب افتخار پوهنځی حقوق وعلوم سیاسي می گردد. پروسۀ تحسین و تشویق قرار ذیل طی مراحل می گردد:

  1. پوهنځی باید تشخیص دهد که کدام استاد و محصل در تحقیق، تدریس،  فعالیت های اجتماعی و فرهنگی از خود برازندگی نشان داده اند، در جلسۀ پوهنځی با دلایل مطرح نموده خواهان تحسین و تشویق گردند.

معیار تشخیص مستحق شناختن شخص قابل تشویق:

  1. موازنی اخلاقی را رعایت نماید؛
  2. در انجام امور محوله کوتاهی ننموده و در وقت معینه به دروس خویش حاضر گردد؛
  3. در انجام دادن فعالیت های علمی و اکادمیکی و اداری، همکار خوب اداره باشد؛
  4. تحقیقات علمی خود را در مناسبت با موضوعات روز انجام داده و یک مشکل را حل نماید؛
  5. در تحقیقات علمی از خود نوآوری داشته باشد؛
  6. عملکرد شان باعث بهبودی  این پوهنځی گردد؛
  7. بعد از تاییدی در جلسۀ پوهنځی، به ریاست محترم مؤسسه پیشنهاد می گردد؛
  8. بعد از موافقه ریاست محترم مؤسسه، طی محفلی مورد تحسین و تشویق قرار می گیرد.
  9. اما تخطی های صورت گرفته طی درخواستی و امر رئیس مؤسسه و از طریق کمیته نظم دسپلین بررسی و مجازات می گردد.