میکانیزم ارزیابی روسای پوهنځی ها

میکانیزم ارزیابی روسای پوهنځی ها

میکانیزم ارزیابی روسای پوهنځی ها

 

معاونیت علمی موسسه تحصیلات عالی مستقبل جهت تنظیم بهتر امورات علمی و اداری و جهت تطبیق اصل مکافات و مجازات میکانیزم را تحت عنوان میکانیزم ارزیابی روسای پوهنځی ها قرار ذیل ترتیب نموده است.

1: تهیه فورم مشخص مطابق لایحه وظایف برای روسای پوهنځی ها موسسه جهت ارزیابی انها.

2: انجام ارزیابی در اخیر هر سال تحصیلی مطابق فورم از قبل تهیه شده.

3: تجزیه و تحلیل فورمه ها و ارزیابی متذکره.

4: دریافت و نشاندهی نقاط قوت و ضعف مطابق ارزیابی انجام شده.

5: تاییدی نتایج و نقاط قوت و ضعف مطابق ارزیابی از طرف شورای علمی موسسه.

6: شریک ساختن نتایج ارزیابی رسمآ با روسای پوهنځی های متذکره جهت اصلاح نقاط ضعف.