میکانیزم برای شناسایی موضوعات قابل تحقیق استادان ومحصلین

میکانیزم برای شناسایی موضوعات قابل تحقیق استادان ومحصلین

میکانیزم  برای شناسایی موضوعات قابل تحقیق استادان ومحصلین

چرا تحقیق می نماییم؟ این سوال می تواند پاسخ های مختلف داشته باشد:

 1. برای حل یک مشکل در جامعه
 2. برای ارایه یک دیدگاه جدید پیرامون یک موضوع
 3. برای رد یا تایید یک دیدگاه یا روش
 4. برای دریافت راه پیشرفت و توسعه جامعه

عناوین انتخاب شده باید مشخصات ذیل را دارا باشد:

 1.  عنوان مناسب و مشخص باشد.
 2. یک مشکل جامعه را حل کند.
 3. قابل اندازه گیری باشد.
 4. تکرار نباشد.
 5. حد اقل تا سه سال قبل موضوع مورد تحقیق قرار نگرفته باشد.

همه ی پیشرفت جامعه امروزی و جهان توسعه یافته مدیون انجام تحقیقات علمی است. محققین با استفاده از تحقیقات خویش میتوانند راه حل های گوناگون برای دشواری ها دریابند.

دیپارتمنت قضاء و څارنوالی برای شناسایی ساحات نیازمند تحقیق موضوعات ذیل را لازم میداند مراعات گردد:

 1. کمیته تحقیق و دیپارتمنت در همکاری با همدیگر موضوعات مورد تحقیق را بررسی نماید.
 2. خود استاد موضوع تحقیق خویش را همرای کمیته تحقیق شریک بسازد.
 3. دیپارتمنت اساتید را تشویق و وادار به تحقیق های علمی نماید.
 4. موضوعات مورد تحقیق پایان نامه توسط آمر دیپارتمنت مشخص میگردد.
 5. موضوعات با در نظرداشت نیاز ها و مشکلات جامعه باشد.
 6. دیپارتمنت میتواند موضوعات تحقیق را به محصلین در نظر بگیرد.
 7. استادان موضوعات تحقیقی رتبه علمی را با همکاری کمیته تحقیق و دیپارتمنت ها تعین نماید.