میکانیزم نشر معلومات با جامعه

میکانیزم نشر معلومات با جامعه

میکانیزم نشر معلومات با جامعه

 

موسسه تحصیلات عالی مستقبل جهت ایفای نقش خویش در جامعه میکانیزم ذیل را جهت نشر معلومات با جامعه تهیه و ترتیب نموده است.

1: تعین موضوع جهت آگاهی دهی عامه و تعین تاریخ ان توسط کمیته فرهنگی موسسه.

2: تاییدی موضوع و تاریخ ان جهت ارایه موضوع در نظر گرفته شده توسط شورای علمی موسسه.

3: اگاهی مردم جامعه توسط وکلای گذر و ارسال مکتوب رسمی به انها.

4: ارایه سمینار و ورکشاپ در مورد موضوع از قبل تعین شده به تاریخ معینه ان.

5: در صورت امکان نشر موضوع از طریق وبسایت یا هم مجله فرهنگی و یا هم بروشر.

6: تحلیل و بررسی نتایج سمینار توسط کمیته فرهنگی.