میکانیزم بازنمودن صندوق شکایات

میکانیزم بازنمودن صندوق شکایات

میکانیزم باز نمودن صندوق شکایات

 

موسسه تحصیلات عالی مستقبل به منظور دریافت شکایات ( استادان، محصلین ، کارمندان اداری، خدماتی و مراجعین) در دیوار  دهلیزصندوق شکایات را نصب نموده است. و میکانیزم ذیل را جهت باز نمودن صندوق  شکایات تهیه وترتیب نموده است .

 

  1. صندوق شکایات در حضور هییت که در رأس آن معاون امور محصلان و اعضای آن روءسهای پوهنحی ها میباشد باز میگردد.
  2. در هنگام باز نمودن صندوق شکایات یک تن از محصلین منحیث نماینده نیز حضور میداشته باشد
  3. صندوق شکایات در اخیر هر ماه توسط هییت متذکره باز میگردد
  4. شکایات در یافت شده توسط کمیته تحلیل و تجزیه شده و نتایج آن به ریاست موسسه رسما ارسال میشود.