اداره و دیپلوماسی

پوهنځی حقوق دیپارتمینت اداره و دیپلوماسی

 

 دیدگاه وماموریت  دیپارتمنت اداره  و ديپلوماسی

 

دیدگاه ((Vision

دیپارتمنت اداره وديپلوماسی مصمم است تا در راستای اهداف وپلان ستراتيژیک خویش و با استفاده ازتوانایی ها و پوتنسیل نیروی مستعد و متعهد انسانی خود و با درک درست ازرسالت و مسؤلیت های اکادمیک و اجتماعی خویش این ديپارتمنت را به یکی ازديپارتمنت های مطرح وقابل اطمینان درسطح کشورومنطقه تبدیل نماید.

مأموریت (Mission)

دیپارتمنت اداره وديپلوماسی مأموریت دارد تا نقش خویش را درپیشرفت وتوسعه جامعه افغانی ازطریق پرورش اگاهان وکادرهای متخصص حرفوی و متعهد دربخش های علمی ، اداری و سیاسی و اجرای تحقیقات علمی درحوزه های مربوطه ایفاء نماید.