پالیسی درج و رسیده گی به شکایات

پالیسی درج و رسیده گی به شکایات

پالیسی درج و رسیده گی به شکایات موسسه تحصیلات عالی مستقبل

 

یکی از راههای آوردن بهبود در امور و جلوگیری از انواع فساد، درج و سمع شکایات و رسیده گی به آن در هر نهاد، از جمله در موسسه تحصیلات عالی مستقبل به شمار میرود.

درج و سمع شکایات و رسیده گی به آن در موسسه تحصیلات عالی مستقبل به دو شکل صورت میگیرد: یکی به صورت مستقیم، دو دگر به صورت غیر مستقیم از طریق صندوق شکایات.

  1. درج و رسیده گی به شکایات به صورت مستقیم

در پوهنتون چهار کتگوری افراد (استادان، محصلین، کارمندان اداری، خدماتی و مراجعین)به صورت دوامدار در ارتباط کاری باهم قرار دارند. امور مربوط به استادان توسط معاون علمی، از محصلین توسط معاون امور محصلین و از کارمندان اداری و خدماتی و مراجعین توسط معاون امورمالی و اداری پیش برده میشود. افراد هر یک از کتگوریهای فوق که شکایت دارند و میخواهند به صورت مستقیم آن را درج نمایند فورم شکایت را که ضم همین پالیسی ترتیب گردیده است، از مدیریت تحریرات ریاست پوهنتون بدست آورده، شکایت خود را مطابق مواد فورم، درآن را درج مینماید.

  1. مدیریت تحریرات فورم شکایت را بعد از خانه پوری از جانب شکایت کننده، در کتاب ثبت شکایات، راجستر نموده، رسما تسلیم مینماید. بخش مربوطه بالوقفه بعد از دریافت شکایت، وارد عمل شده و حد اعظم به معاونیت مربوطه الی یک هفته به حل آن اقدام مینماید و فورم شکایت را بعد از رسیده گی مجددا به مدیریت تحریرات جهت حفظ در دوسیۀ رسیده گی به شکایات، تسلیم مینماید.

رییس موسسه به عنوان نظارت کننده، کنترول؛ رسیده گی به شکایات هرسه بخش را برعهده دارد. به همین لحاظ هر ماه یکبار دوسیۀ رسیده گی به شکایات را مطالعه نموده از رسیده گی عادلانه به شکایات، اطمینان خویش را حاصل نموده، هدایت نگهداری فورمها را در دوسیه میدهد.

  1. درج و رسیده گی به شکایات به صورت غیرمستقیم

درج و رسیده گی به شکایات به صورت غیر مستقیم، در دو سطح صورت میگیرد: یکی، رسیده گی به شکایات در سطح موسسه؛ و دیگر رسیده گی به شکایات در سطح پوهنحی ها.

            الف) رسیده گی به شکایات در سطح پوهنتون

موسسه تحصیلات عالی مستقبل به منظور دریافت شکایات ( استادان، محصلین ، کارمندان اداری، خدماتی و مراجعین) در دیوار  دهلیزصندوق شکایات را نصب نموده است. در رأس رسیده گی به شکایات از طریق صندوق شکایات در سطح موسسه، محترم معاون علمی قرار داشته و معاون اداری و معاون امور محصلان در ترکیب هیات آن میباشند. صندوق شکایات ماه یکبار در شورای رهبری پوهنتون در حضور رییس موسسه و سایر هیأت رهبری و نمایندۀ محصلان باز شده و مورد مطالعه قرار میگیرد. صندوق مجدداً پس ازمهر و امضای رییس و اعضا روی قفل آن، به محل معین آن نصب میگردد.

           ب ) رسیده گی به شکایات در سطح پوهنحی ها

صندوق شکایات در هرپوهنحی ، در کنار ریاست مربوطه نصب میباشد. منظور از نصب صندوق شکایات، در کنار هر ریاست، دریافت شکایات( استادان، محصلان، کارمندان اداری و مراجعین) میباشد. این صندوق، ماه یکبار در شورای علمی پوهنحی در حضور داشت اعضای شورای علمی و نمایندۀ محصلان باز شده و شکایات توسط منشی مجلس قرائت میگردد. شکایاتی که مستند باشد بعد از دریافت صحت یا سقم آن درج کتاب پروتوکول پوهنحی میگردد. شکایات وارده شخصا توسط رییس پوهنحی مورد ارزیابی قرار گرفته و نتایج آن در شورای علمی بعدی پوهنحی به سمع همه اعضای شورای علمی پوهنحی و نمایندۀ محصلین رسانیده میشود. باید تذکر داد که به نماینده گی از شکایت کنندۀ غیر مستقیم( صندوق شکایات) نمایندۀ محصلین در جلسه حضور مییابد تا قناعتش فراهم گردد. شکایت و رسیده گی به آن، ثبت کتاب جلسات شورای پوهنحی نیز میگردد و امضای نمایندۀ محصلین نیز در کتاب جلسات خذ پس ازمهر و امضای رییس و آمران دیپارتمنت روی قفل به محل معین آن مجددا نصب میگردد. صندوق مجدداً میگردد.