حقوق وعلوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی :

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی درسال 1393 هجری شمسی در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل  بنا بر ضرورت ونیازهای کشور ومنطقه تأسیس گردید كه از تاریخ تأسیس آن به این سو با گذاشتاندن مراحل مختلف تا این زمان پیشرفت ودست آورد های زیاد داشته كه به اساس این پیشرفت ودست آوردها این پوهنځی تا سال 1398هـ ش در پنج دورفراغت کادرهای جوان ومسلکی را به منظور خدمت در جامعه افغانی تقدیم نموده است پوهنځی نامبرده درهمین حال دارای دو دیپارتمنت میباشد که عبارت اند از اداره ودیپلوماسی وقضأ وڅارنوالی بوده که دراین بخش های یادشده کادرهای مسلکی اعم از ذکور واناث را تربیه می نماید .

خوشبختانه درحال حاضرپوهنځی حقوق و علوم سیاسی در سطح لسانس ، ماستر و دکتور دارای کادرهای علمی میباشد که امورتدریس توسط کادرهای نامبرده واستادان با تجربه به یک علاقه مندی و کوشش خاص به پیش برده می شود  به همین قسم درپهلوی کادرهای علمی پوهنځی در بخش اداری نیز دارای  پرسونل اداری باتجربه بوده که امورات اداری پوهنځی را هم به قسم خوب ومؤثر به پیش میبرند.

دیدگاه پوهنځی ((Vision:

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی آینده خویش را چنین پیش بینی می نماید که از لحاظ علمی در سطح کشور و منطقه به حیث یک پوهنځی قابل اطمینان وقابل باور مطرح شود.

بدون از تعصب (نژاد،زبان، مذهب، ملیت، قوم ، جنس، منطقه) درسطح ملی و بین المللی (علمی ،حقوقی عدلی ،قضایئ ، سیاسی ودیپلوماتیکی) کادرهای ورزیده را در بخش های مربوطه درسطح کشور و منطقه آموزش  وتقدیم خدمت به جامعه  نماید.

ماموریت پوهنځی(Mission)

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی در قبال ماموریت علمی خویش به این مورد قاطعانه متعهد است که برای خدمت به وطن و ملت رنجدیده خویش به قسم مسلکی درحال حاضر کادرهای جوان (حقوقی ، قضائی ،سیاسی ودیپلوماتیکی) را تقدیم کند.

اهداف ((Goals:

  • شناخت مبانی ، ساختار و منابع ،نظام حقوقی افغانستان و تشخیص جایگاه و کاربرد قوانین در نظام حقوقی کشور ،
  • کسب دانش ومهارت های مسلکی اعم از قضايي ، حقوقي ، اداري و ديپلوماتیکی به منظور پاسخ یابی به نیاز مندی های دولت ومشارکت در فرایند حاکمیت قانون وحکومتداری خوب،
  • شناخت در فرایند حاکم بر علوم اداري  ، سیاسي  , دیپلوماتیکی،حقوقي , قضايي  و نظام حقوقی کشور جهت استفاده مسلکی در بخش های عدلی وقضایی ، اداري و دیپلوماتیکی.
  • کسب مهارت های لازم در زمینه تدریس و تعلیم علوم سیاسي و اداري ، قضاء و څارنوالی .
  • انکشاف مهارت های لازم برای اجرای تحقیقات علمی در ساحه قضاء، قانون ، نگارش متون  حقوقی ، سیاسي و دیپلوماتیکي ،
  • توانایی استفاده از تجارب نظری و علمی به دست آمده در امر بهبود سیستم عدلی و قضایی ،قانونگذاری و نظام آموزشی کشور ،
  • توانایی مقایسه موضوعات مختلف اجتماعی ، اقتصادی ، وسیاسی در پرتوشریعت اسلامی،  قوانین ملي و بین المللی .