در باره پوهنتون

در باره پوهنتون

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصا علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود ، این موسسه توسط شماری از اساتیدهدفمند که در پوهنتون های  مختلف ملی و بین المللی  مصروف تدریس و کارهای اداری بوده اند و تجاری بااحساس ملی در سال 1393هـ ش  اساس گذاشته شده و جواز رسمی فعالیت خود را از وزارت محترم تحصیلات عالی بدست اورده ودارای عضویت  در( (I.U.Uو (APUIHE ) می باشد و در پوهنځی های  حقوق و علوم سیاسی که دارای دو دیپارتمنت (قضا و څارنوالی و اداره و دیپلوماسی)  انجنیری دو دیپارتمنت (سیول و مهندسی)  شرعیات که دارای دويپارتمنت (فقه وقانون وتعلیمات اسلامی ) می باشد فعالیت اکادمیک خویش به پیش میبرد، اهداف این موسسه براساس پلان های دقیق طرح ریزی شده توسط موسسین تحقق میابد.

موسسه تحصیلات عالی مستقبل به عنوان یک نهاد تحصیلی در حال رشد در جهت عرضه خدمات معیاری و سودمند برای همه مردم کشور خود را متعهد و ملزم میداند. ریاست موسسه تحصیلات عالی مستقبل و هیات رهبری آن در روشنایی اصول و نورم های پذیرفته شده در مطابقت با معیارهای تعین شده از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی گامهای را جهت ساخت پلان استرتیژیک و تطبیق و نظارت ازآن برداشته است. واز آغاز مؤسسه تا حال سه دورازمحصلین را فارغ داده است که اکثریت آنها در سایر نهاد های دولتی و خصوصی مصروف خدمت به جامعه خویش میباشند