همه سمینارهاهمه سمینارها

دکمپیوټر ونډه زمونږ په ورځني ژوند کې

۱۴۰۰/۰۴/۰۸ ۰۵:۳۶:قبل از ظهر

د علمي تحقیقاتو سیمینار

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۱۱:۰۸:قبل از ظهر

Seminar

۱۴۰۰/۰۳/۳۱ ۰۴:۲۳:قبل از ظهر

VOLP Networks

۱۳۹۹/۰۷/۰۴ ۱۸:۲۴:بعد از ظهر