همه نشراتهمه نشرات

کانکور ازموینه

۱۴۰۰/۰۷/۰۶ ۰۱:۱۷:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۴۰۰/۰۱/۰۷ ۰۸:۵۹:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۱۲/۱۰ ۰۵:۵۱:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ۰۱:۵۴:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۲/۰۴ ۰۰:۵۲:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۲۷ ۰۶:۱۴:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰۵:۰۴:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۹ ۰۵:۰۲:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۱۱ ۰۶:۵۸:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ۰۶:۲۹:قبل از ظهر

Kankor Exam

۱۳۹۹/۱۱/۰۷ ۰۱:۱۰:قبل از ظهر

امتحان کانکور

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۰۷:۵۹:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۱۱/۰۵ ۰۷:۵۹:قبل از ظهر

روز محصلان

۱۳۹۹/۰۸/۲۶ ۰۷:۱۲:قبل از ظهر

نوي محصلینو ته د ښه راغلاست غونډه

۱۳۹۹/۰۸/۲۰ ۰۲:۲۶:قبل از ظهر

متفرقه کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۸/۰۱ ۰۱:۰۹:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۲۳ ۰۷:۰۴:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۵:۵۷:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۵:۵۴:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۵:۵۲:قبل از ظهر

کانکور ازموینه

۱۳۹۹/۰۷/۱۹ ۰۵:۳۳:قبل از ظهر