ورکشاپ تفسیر معیار های یازده گانه ارتقای کیفیتآخرین سمینارها :

مشاهده همه سمینار ها

ورکشاپ تفسیر معیار های یازده گانه ارتقای کیفیت

عکس صفحه

 

 

ورکشاپ تفسیر معیار های یازده گانه ارتقای کیفیت:

روز پنجشنبه مؤرخ 23/06/1399 ورکشاپ تفسیر معیارهای یازده گانه ارتقای کیفیت با اشتراک معاون علمی، رؤسای پوپوهنځی  ها، آمرین دیپارتمنت ها، استادان در تالار کنفرانس  برگزار گردید. در ابتدای ورکشاپ محترم استاد نجیب الله نصرت معاون علمی موسسه پیرامون موضوع صحبت های مقدماتی ارايه نمودند. سپس محترم استاد عبدالباسط الهام، استاد محمد زاهد الفی، استاد زاهدالله میاخیل و استاد محمد صادق عمری ورکشاپ شانرا روی موضوع" تفسیر معیارهای یازده گانه" ارائه کردند.

ورکشاپ با دعائیه خیر به اتمام رسید.

 

 

 

آخرین سیمینار ها: