آخرین سمینارها :

مشاهده همه سمینار ها

VOLP Networks

عکس صفحه

در سلسله فعالیت های پوهنحی انجنیری موسسه تحصیلات عالی مستقبل سمینار ارتقاء ظرفیت محصلین نیز تدویر یافت.

به روز چهارشنبه مورخ 2 میزان سال 1399 محترم دکتور سید مجتبی نجفی مقدم استاد دانشگاه بین المللی امام رضا در ایران سمینار را تحت عنوان ( VOLP Networks) ارایه نمود.

ریاست موسسه تحصیلات عالی مستقبل در ختم این سمینار تقدیرنامه را برای سید مجتبی نجفی اهداء نمود.

آخرین سیمینار ها: