تفاهمنامه

عکس صفحه

روز یکشنبه مؤرخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ سال جاری امضا‌ء تفاهمنامه مبنی برهمکاری های دو جانبه علمی و اکادمیک میان موسسه تحصیلات عالی مستقبل و پوهنتون دعوت ومیان مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل ومؤسسه تحصیلات عالی قلم درمقر اتحادیه پوهنتونها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی به امضاء رسید.

 

آخرین خبرها :

آخرین نشریات :