ورکشاۤپ آموزشی تهیه پلان عملیاتی کارمندان اداریورکشاۤپ آموزشی تهیه پلان عملیاتی کارمندان اداری

عکس صفحه

ورکشاۤپ آموزشی تهیه پلان عملیاتی کارمندان اداری

در سلسله فعالیت های موسسه تحصیلات عالی مستقبل کمیته پلان و پالیسی به تاریخ ۹۹/۷۸/۱۸ ورکشاپ آموزشی تهیه پلان عملیاتی را برای کارمندان خویش دایر نمود. در این ورکشاپ تمام کامندان اداری موسسه تحصیلات عالی مستقبل اشتراک ورزیدند. سپس پوهندوی دوکتور شفیق الله امین رئیس موسسه تحصیلات عالی مستقبل در مورد اهمیت پلان عملیاتی و تطبیقی آن صحبت نمود. ورکشاپ با دعائیه به پایان رسید.

 

آخرین خبرها :

آخرین نشریات :