تفاهم نامه میان مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل ومؤسسه تحصیلات عالی استقامتآخرین رویدادها :

مشاهده همه رویدادها

تفاهم نامه میان مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل ومؤسسه تحصیلات عالی استقامت

عکس صفحه

تفاهم نامه میان مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل ومؤسسه تحصیلاتعالی استقامت به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹به امضا‌ء رسید.

هدف از امضای این توامیت تبادل نظر وهمکاری های دو جانبه در چارچوب یک میکانیزم علمی و اکادمیک می باشد که محصلین  هر دو مؤسسه میتوانند بعد از این امکانات و فرصت های ایجاد شده مطابق مواد تفاهم نامه استفاده کنند .

تفاهم نامه میان مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل ومؤسسه تحصیلات استقامت به تاریخ ۳۱/۶/۱۳۹۹به امضا‌ء رسید.

هدف از امضای این توامیت تبادل نظر وهمکاری های دو جانبه در چارچوب یک میکانیزم علمی و اکادمیک می باشد که محصلین  هر دو مؤسسه میتوانند بعد از این امکانات و فرصت های ایجاد شده مطابق مواد تفاهم نامه استفاده کنند .

آخرین رویدادها :