متحان شمولیت در کادر علمی به اساس نیازمندی و اعلان 22بست کادری برای دیپارتمنت های ، فقه و قانون، تعلیمات اسلامی، اداره و دیپلوماسی، قضاو څارنوالی و انجنیری سیول موسسه تحصیلات عالی مستقبل

به روز سه شنبه تاریخ 1398/11/29 به تعداد 36 تن از سوی کمیته تقرر و انفکاک استادان موسسه تحصیلات عالی مستقبل واجد شرایط سپری نمودن مرحله اول امتحان شناخته شدند. امتحان در حضور محترم معاون صاحب علمی نجیب الله نصرت و رؤسای پوهنحی ها و هئیت موظف به طور شفاف اخذ گردید.

Leave a Reply