مارس 15, 2020

Day

به روز سه شنبه تاریخ 1398/11/29 به تعداد 36 تن از سوی کمیته تقرر و انفکاک استادان موسسه تحصیلات عالی مستقبل واجد شرایط سپری نمودن مرحله اول امتحان شناخته شدند. امتحان در حضور محترم معاون صاحب علمی نجیب الله نصرت و رؤسای پوهنحی ها و هئیت موظف به طور شفاف اخذ گردید.
Read More

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها