فعالیت های موسسه تحصیلات عالی مستقبل جلسه دفاع ازمونوگراف های پوهنځی شرعیات موسسه تحصیلات عالی مستقبل تدویریافت و12 تن فارغان ازمونوگراف خویش دفاع نمودند

Leave a Reply