اطلاعیه به تمام داوطلبان موسسه تحصیلات عالی خصوصی مستقبل که در امتحان کانکور خزانی سال جاری اشتراک نموده بودند رسانیده میشود که نتایج امتحان کانکور اعلان شده جهت معلومات بیشتر به اداره پوهنتون مراجعه نمایید یا به شماره های ذیل به تماس شوید 0780101111 / 0770101111

Leave a Reply