د چهارشنبې په ورځ 7/12/1398 د شــــــــــرعياتو پوهــــــــــنځي د خپلو فارغو محصلينو د مونوګرافونو دفاعي غوڼډه دايره کړه او ګڼو محصلينو پکې د خپلو مونوګرافونو څخه دفاع وکړه ټولو ته دې مبارک وي د لا برياوو په هيله مو

Leave a Reply