Know Us Better

معرفی پوهنتون

در باره پوهنتون

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصاً علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود ، این موسسه توسط شماری از اساتیدهدفمند که در پوهنتون های  مختلف ملی و بین المللی  مصروف تدریس و کارهای اداری بوده اند و تجاری بااحساس ملی در سال 1393هـ ش  اساس گذاشته شده و جواز رسمی فعالیت خود را از وزارت محترم تحصیلات عالی بدست اورده وداری عضویت  در( (I.U.Uو (APUIHE ) می باشد و در پوهنحی های  حقوق و علوم سیاسی که دارای دو دیپارتمنت (قضا و څارنوالی و اداره و دیپلوماسی)  انجنیری دو دیپارتمنت (سیول و مهندسی)  

)  شرعیات که دارای دويپارتمنت (فقه وقانون وتعلیمات اسلامی ) می باشد فعالیت اکادمیک خویش به پیش میبرد، اهداف این موسسه براساس پلان های دقیق طرح ریزی شده توسط موسسین تحقق میابد.

موسسه تحصیلات عالی مستقبل به عنوان یک نهاد تحصیلی در حال رشد در جهت عرضه خدمات معیاری و سودمند برای همه مردم کشور خود را متعهد و ملزم میداند. ریاست موسسه تحصیلات عالی مستقبل و هیات رهبری آن در روشنایی اصول و نورم های پذیرفته شده در مطابقت با معیارهای تعین شده از طرف وزارت محترم تحصیلات عالی گامهای را جهت ساخت پلان استراتیژیک و تطبیق و نظارت ازآن برداشته است. واز آغاز مؤسسه تا حال سه دورازمحصلین را فارغ داده است که اکثریت آنها در سایر نهاد های دولتی و خصوصی مصروف خدمت به جامعه خویش میباشند.

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی

پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی درسال 1393 هجری شمسی در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل  بنا بر ضرورت ونیازهای کشور ومنطقه تأسیس گردید كه از تاریخ تأسیس آن به این سو با گذاشتاندن مراحل مختلف تا این زمان پیشرفت ودست آورد های زیاد داشته كه به اساس این پیشرفت ودست آوردها این پوهنځی تا سال 1398هـ ش در پنج دورفراغت کادرهای جوان ومسلکی را به منظور خدمت در جامعه افغانی تقدیم نموده است پوهنځی نامبرده درهمین حال دارای دو دیپارتمنت میباشد که عبارت اند از اداره ودیپلوماسی وقضأ وڅارنوالی بوده که دراین بخش های یادشده کادرهای مسلکی اعم از ذکور واناث را تربیه می نماید .

معرفی پوهنځی انجنیری

پوهنځی انجنیری براساس ضرورت کشور ومنطقه درسال 1393 هجری شمسی تأسیس شده است تا این که متخصصین جوان ومسلکی را در ارگان های دولتی و خصوصی  تربیه نماید تا از راه علمی سازی  کشور عزیز ما به سوی ترقی و پیشرفت در حرکت شود.

برای اینکه دست آورد های استراتیژیک به وخت وزمان معین خود انجام شود ضروری است که برای ‍پوهنځی انجنیری یک پلان استراتیژیک اکادمیک وعلمی ساخته شود وتوسط این پلان بتوانیم امورات حال وآینده پوهنځی نامبرده را به صورت بهتر انجام بدهیم.

معرفی پوهنځی شرعیات

پوهنځی شرعیات در سال 1395هـ ش در چهار چوب مؤسسه تحصیلات عالی مستقبل در شهر کابل بادو دیپارتمنت بنام  فقه و قانون و تعلیمات اسلامی تاسیس گردید. این پوهنځی از تاریخ ایجاد الی اکنون مصدر خدمت در دو دیپارتمنت متذکره برای فرزندان این جامعه می باشد.درحال حاضرپوهنځی شرعیات در سطح ماستر و دکتور دارای کادرهای علمی میباشد که امورتدریس توسط کادرهای نامبرده واستادان با تجربه به یک علاقه مندی و کوشش خاص به پیش برده می شود  به همین قسم درپهلوی کادرهای علمی پوهنځی در بخش اداری نیز دارای  پرسونل اداری باتجربه است.

دیدگاه پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق و علوم سیاسی آینده خویش را چنین پیش بینی می نماید که از لحاظ علمی در سطح کشور و منطقه به حیث یک پوهنځی قابل اطمینان وقابل باور مطرح شود.

بدون از تعصب (نژاد،زبان، مذهب، ملیت، قوم ، جنس، منطقه) درسطح ملی و بین المللی (علمی ،حقوقی عدلی ،قضایئ ، سیاسی ودیپلوماتیکی) کادرهای ورزیده را در بخش های مربوطه درسطح کشور و منطقه آموزش  وتقدیم خدمت به جامعه  نماید.

ماموریت پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

پوهنحی حقوق وعلوم سیاسی در قبال ماموریت علمی خویش به این مورد قاطعانه متعهد است که برای خدمت به وطن و ملت رنجدیده خویش به قسم مسلکی درحال حاضر کادرهای جوان (حقوقی ، قضائی ،سیاسی ودیپلوماتیکی) را تقدیم کند.

دیدگاه پوهنځی انجنیری

پوهنځی انجنیری مصمم است تا در سطح ملی به حیث یک نهاد نمونه ای تحصیلات عالی در بخش تدریس و تحقیقات علمی در رشته های مختلف انجنیری در سطح کشوربوده و با تربیه کارد های علمی و ورزیده یکی از نهاد های پیشگام باشد.

ماموریت پوهنځی انجنیری

تربیه محصلان با استعداد مزین با اخلاق و مجهز به علم و تکنالوژی که بعد از فراغت از این کانون علمی با روحیه وطن دوستانه مکلفیت های خویش را شناخته، امور محوله را با کیفیت عالی و معیار های معتبر، صادقانه انجام دهند و همواره مصدر خدمت گذاری به وطن، مردم و جامعه درد دیده خویش گردند