در باره پوهنتون

کتابخانه

فارغ التحصیلان

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصا علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود ، این م.....

کتابخانه

.....

فارغ التحصیلان

.....

ویدیو های پوهنتون :

مشاهده همه ویدیو ها

سمینارهای پوهنتون :

مشاهده همه سمینارها

کتابخانه الکترونیکی