در باره پوهنتون

جزییات بیشتر

کتابخانه

کتابخانه مجهز

فارغ التحصلان

جزییات بیشتر

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصاً علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصاً علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصاً علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود

ویدیو های پوهنتون :

سمینارهای پوهنتون :

برای داخله ثبت نام کنید

تا آخری ثور 99 داخله جریان دارد

موسسه تحصیلات عالی مستقبل یک نهاد خصوصی و مستقل که در جهت تحقق اهداف خویش از قبیل توسعه و انکشاف بخشهای مختلف جوامع انسانی مخصوصاً علمی و اکادمیک نقش بارز را ایفا مینماید تا از طریق تحصیل و تعلیم کشور عزیز خویش را از فقر و بیچاره گی نجات داده و زمینه تحصیل را برای  استعدادهای کشور فراهم ساخته تا تحصیلات عالی خویش را تکمیل نموده و در چوکات قوانین نافذه کشور مصدر خدمت به جامعه شود ، این موسسه توسط شماری از اساتیدهدفمند که در پوهنتون های  مختلف ملی و بین المللی  مصروف تدریس و کارهای اداری بوده اند و تجاری بااحساس ملی در سال 1393هـ ش  اساس گذاشته شده و جواز رسمی فعالیت خود را از وزارت محترم تحصیلات عالی بدست اورده وداری عضویت  در( (I.U.Uو (APUIHE ) می باشد و در پوهنحی های  حقوق و علوم سیاسی که دارای دو دیپارتمنت (قضا و څارنوالی و اداره و دیپلوماسی)  انجنیری دو دیپارتمنت (سیول و مهندسی)  شرعیات که دارای دويپارتمنت (فقه وقانون وتعلیمات اسلامی ) می باشد فعالیت اکادمیک خویش به پیش میبرد، اهداف این موسسه براساس پلان های دقیق طرح ریزی شده توسط موسسین تحقق میابد.